Политика за защита на данните в ГИС-04 ЕООД


Ние сме ГИС-04 ЕООД, с ЕИК 201830504 и адрес: гр. Плевен 5800, ж.к. СТОРГОЗИЯ – 30, Руски технически център. ГИС-04 ЕООД е Администратор на Вашите лични данни получени през този сайт! Можете да се свържете с нас и управителя г-н Г.Петков по телефон на: 064 / 850 388 или чрез имейл на privacy@gis04.com, където можете да зададете Вашите въпроси, свързани със  защитата на личните данни!

ГИС-04 ЕООД зачита Вашите лични данни. Ние като администратор на лични данни събираме и обработваме определена информация за физически лица. С настоящата политика искаме да Ви информираме как ползваме Вашите лични данни и за какво тази информация ни е необходима. Тази политика за защита на данните е достъпна в долната част на всяка страница на този сайт.

Ние събираме и използваме лична информация, за Вас – нашите клиенти с цел осъществяване на продажба на стоки или доставка на услуги и транспорт на определен от Вас адрес. Нормативното основание за събирането на тази информация е ЗЗД и свързаното законодателство. Също така събираме и информация базирана на Вашето съгласие  за да разберем Вашите нужди и интереси и да Ви обслужваме по-добре. В допълнение към информацията, която Вие ни предоставите, ние може също така да събираме информация по време на Вашето посещение на нашия сайт, чрез инструменти за автоматично събиране на информация, които включват бисквитки, връзки, страници и други често ползвани инструменти за събиране на информация.
Информацията която събираме, за да разберем Вашите потребности и интереси ни помага да направим Вашето посещение последователно и персонализирано.

Настоящата Политика за защита на данните в ГИС-04 ЕООД има за цел да Ви осведоми за това, как ГИС-04 ЕООД третира Вашите лични данни като администратор, а също и за това как Вие сами бихте могли да контролирате и управлявате своите предпочитания и настройки във връзка с това третиране.

Какво регламентират тези Правила за поверителност и на какво законово основание? От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Друга негова цел е да гарантира правото ни на неприкосновеност, да защити личните ни данни, за да даде повече сигурност срещу злоупотреби с личната информация на всеки от нас. Новият регламент идва с редица изисквания, които ГИС-04 ЕООД прилага и с които може да се запознаете тук. Сред тях са:
Да Ви информираме какви данни използваме.
Да Ви информираме защо ги използваме.
Да искаме Вашето съгласие, за да ги използваме, когато на тяхна база предоставяме допълнителни услуги като таргетирана реклама, например.
Да Ви дадем възможност да променяте съгласието си за различни цели през този сайт, за да имате повече свобода.
Да Ви гарантираме правото да поискате коригиране на вашите данни, тяхното изтриване, както и да „бъдете забравени“. В допълнение, можем да Ви предоставим данните за сваляне или да ги трансферираме, ако ни уведомите и се легитимирате по съответните начини.
Да посочваме всички трети лица/други компании, с които обменяме Вашите данни, когато това е наложително и/или е във Ваш интерес. Имайте предвид, че интернет е глобална мрежа, ние често използваме стандартизирани услуги, които да регистрират влизане и да проследят поведение в анонимизиран вариант, например Google Analytics.
Всички данни, благодарение на които може да бъде идентифициран даден потребител, се считат за лични данни. Такива могат да бъдат имейл, имена, мобилен телефон, адрес на живеене, IP адрес.

Нашата роля във Вашата поверителност


Ако сте наш клиент, посетител в магазин на ГИС-04 ЕООД или просто посетите нашия уебсайт, тези правила важат за Вас. Ако желаете да закупите някой от продуктите на ГИС-04 ЕООД, във Ваш интерес е да се запознаете с нашата декларация за поверителност. ГИС-04 ЕООД не събира информация, която не е строго необходимо за целта, за която тя е получена. Ние все пак искаме да Ви разкажем малко за това как обработваме Вашите данни и какво се случва когато посещавате нашия сайт.

Цялата обработка на лични данни се извършва в съответствие с принципите за защита на данните, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) 2016/679. Политиките и процедурите на ГИС-04 ЕООД имат за цел да гарантират спазването на тези принципи.

 1. Личните данни трябва да бъдат обработвани законосъобразно, добросъвестно и прозрачно

При обработването на лични данни администраторът спазва следните принципи:

 • Личните данни се обработват законосъобразно, справедливо и по прозрачен начин по отношение субекта на данни („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“);
 • Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели; по-нататъшната обработка за архивиране за цели от обществен интерес, научни или исторически научноизследователски цели или статистически цели не се считат за несъвместими с първоначалните цели („ограничение на целите“);
 • Личните данни трябва да бъдат подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“);
 • Личните данни трябва да бъдат точни и при необходимост да бъдат поддържани в актуален вид; трябва да се предприемат всички мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност“);
 • Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; личните данни могат да се съхраняват за по-дълга срокове, доколкото ще бъдат обработвани едипетвено за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, при условие че бъдат приложени подходящите технически и организационни мерки, предвидени в Регламента с цел да бъдат гарантирани правата и свободите на субекта на данните („ограничение на съхранението“);

Правилата за уведомяване на субекта на данни от ГИС-04 ЕООД са определени в нашата Процедура за прозрачност при обработката на лични данни и уведомлението се записва в Декларация за поверителност – уведомление за поверително третиране на личните данни.

Съгласно чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД личните данни трябва:

 • да се събират за конкретни, точно определени и законни цели и да не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели; допълнително обработване на личните данни за исторически, статистически или научни цели е допустимо, при условие че администраторът осигури подходяща защита, като гарантира, че данните не се обработват за други цели;
 • да бъдат съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват;
 • да бъдат точни и при необходимост да се актуализират;
 • да се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или непропорционални по отношение на целите, за които се обработват;
 • да се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват; личните данни, които ще се съхраняват за по-дълъг период за исторически, статистически или научни цели, се поддържат във вид, непозволяващ идентифицирането на физическите лица.

Специфичната информация, която трябва да бъде предоставена на клиента, трябва да включва като минимум:

 • данни, които идентифицират администратора и данните за контакт на администратора и, ако има такъв, на представителя на администратора;
 • контактите на Администратора на лични данни;
 • целите на обработването, за което личните данни са предназначени както и правното основание за обработването;
 • периода, за който ще се съхраняват личните данни;
 • съществуването на следните права – да поиска достъп до данните, коригиране, изтриване (право „да бъдеш забравен“), ограничаване на обработването, както право на възражение срещу условията (или липсата на такива) във връзка с упражняването на тези права;
 • категориите лични данни;
 • получателите или категориите получатели на лични данни, където това е приложимо;
 • където е приложимо, дали администраторът възнамерява да прехвърли личните данни към получател в трета страна и нивото на защита на данните;
 • всякаква допълнителна информация, необходима да се гарантира добросъвестно обработване.

 • Цялата обработка на лични данни се извършва в съответствие с принципите за защита на данните, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) 2016/679. Политиките и процедурите на ГИС-04 ЕООД имат за цел да гарантират спазването на тези принципи.
 • Личните данни трябва да бъдат обработвани
  • законосъобразно,
  • добросъвестно,
  • прозрачно

 • Прочетете тази политика за поверителност
 • Ако вече сте наш клиент, може би вече сме Ви уведомили за промяната в нашата политика по защита на лични данни, но сега сме направили промени, за които смятаме, че трябва да бъдете информирани, особено в частта за това как събираме и обработваме Вашите данни.
 • Ако ни предоставите лична информация за други хора или ако други ни предоставят информация за Вас, ще използваме тази информация само за конкретната причина, поради която тя ни е била предоставена. С изпращането на информацията потвърждавате, че имате правото да ни упълномощите да я обработваме от Ваше име в съответствие с тази Декларация за поверителност.

Какви данни събираме? 


Какви данни събираме ние от нашите потребители? ГИС-04 ЕООД събира от потребителите на уебсайтовете си и своите клиенти лични данни, за да изпълни условията по сключване на сделка за продажба на продукти, за да анализира поведението на потребителите си, както и за да им предостави по-релевантно съдържание и продукти, както и за осигуряване на сигурност. Когато  купувате продукт, регистрирате акаунт, участвате в томбола и др., можем да събираме различни видове информация, а именно следните категории лични данни:

 • Контакти на клиента
  • име,
  • пощенски адрес,
  • телефонен номер,
  • email,
  • предпочитан начин на комуникация
  • ЕГН
 • Финансови детайли 
  • Банкови детайли, когато плащането е по банков път. 
 • Допълнителни данни
  • В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.
  • Данни от видеонаблюдение
 • Данни , които Ви идентифицират по електронен път
  • Вашият IP адрес,
  • данни за влизане,
  • тип и версия на браузъра,
  • настройка на часови зони,
  • типове приставки за браузъри,
  • геолокация,
  • операционна система и версията й 

Какви данни НЕ събираме?


Ние НЕ СЪБИРАМЕ „чувствителни данни“ за вас (като расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни / философски убеждения, членство в синдикати, генетични данни, биометрични данни, здравни данни, данни за сексуалния Ви живот или ориентация, или предполагаеми нарушения), освен когато имаме Вашето специално съгласие или когато трябва да спазим закона.

Всички продукти, които предлагаме са предназначени за повишаване качеството на живот на нашите клиенти. Ние НЕ изискваме от Вас да споделяте и предоставяте медицински или здравни данни, не обработваме такива категории чувствителни лични данни.

Ами данни за деца?


ГИС-04 ЕООД по никакъв начин НЕ СЪБИРА и не обработва каквито и да е данни за деца под 16 години, освен тези от видеонаблюдението на магазините на фирмата.

Как ползваме Вашите данни?


Съгласно Закона за защита на личните данни ние можем да използваме Вашите данни само по определени причини и където имаме правно основание за това.  Ето причините, поради които обработваме вашите данни:

 • Осъществяване на договор за закупуване на продукт (съгласно ЗЗД)
 • Видеонаблюдение и осигуряване на сигурност на обектите на ГИС-04 ЕООД
 • Правим сайта по-удобен – Управлявайте поръчките и заявките си, вход и удостоверяване чрез парола, запаметявайки настройките приключвате поръчките си бързо, лесно и удобно, избирате най-подходящия начин за плащания, можете да избирате начините на доставка и обратно предаване.
 • За персонализирана поддръжка – Тестване на функции, взаимодействие с платформи за обратна връзка и въпросници, управление на целевите страници, оптимизиране на трафика и анализ и изследване на данни.
 • Отчитаме интереси и запитвания и за подобряване на комуникацията –  Стараем се да бъдем колкото се може по-близо до клиентите си, чрез комуникация по телефон или електронна поща, включително и за отстраняване на възникнали проблеми.
 • Стараем се да предложим най-доброто за Вас и постоянно подобряваме обслужването – Уведомявайки ви за всякакви промени в цени на нашите продукти, решаване на проблеми които биха могли да възникнат от чисто техническо естество. 
 • Маркетингови цели (само с Вашето изрично съгласие) – Ако сте съгласни, ние ще Ви изпращаме имейли и/или съобщения за нови продукти или предстоящи и действащи промоции.

СЪГЛАСИЕ


Всички лични данни, които събираме на основание различно от законното такова, ще става само със СЪГЛАСИЕ, което Вие можете да изберете да дадете или не и то за точно и ясно определени цели, за които ние сме длъжни да Ви попитаме на прост и разбираем език!

Можете да промените решението си!

Ако предварително сте дали съгласието си да обработваме Вашите данни, Вие можете свободно да оттеглите това съгласие по всяко време. Можете да направите това, като ни изпратите имейл на privacy@gis04.com 

Ако оттеглите Вашето съгласие и ако нямаме друго правно основание за обработката на Вашата информация, ние ще прекратим обработването на Вашите лични данни. Ако имаме друго правно основание за обработването на информацията Ви, тогава може да продължим да го правим, при спазване на законните Ви права.

Вижте Съгласие за обработване на личните данни и Уведомление за поверително третиране на личните данни, също така можете да се запознаете с Форма за оттегляне на съгласие от субекта на данните

Кога и как събираме данните?


Данните на нашите клиенти се събират по време на процеса на покупка на стока, при посещание на нашите магазини и при посещението на нашите сайтове. Когато купувате продукт е необходимо да оставите определени данни за да може да бъде извършена покупката му. Това включва освен данни за контакт и данни за доставка, коггато е необходимо. По време на преглеждането на уеб страниците на някой от нашите сайтове се отчита трафика и различни показатели, които ни позволяват да събираме данни за поведението на нашите посетители. Това ни помага да подобрим комуникацията и обслужването с клиентите!

Ние ползваме „Бисквитки“!


„Бисквитката“ е малко количество данни, които уебсайтът съхранява на компютъра или мобилното устройство на посетителя.
На нашите уеб сайтове използваме „бисквитки“ във връзка с неговото функциониране, както и за събиране на статистически данни с цел извършване на анализ, за което използваме Google Анализ. Използваните бисквитки служат за разграничаване на потребители и сесии, за определяне на нови сесии, за подаване на заявки, съхраняване източника на трафик и начина, по който е достигнат сайта.
Сайтът на ГИС-04 ЕООД използва следните бисквитки:
• PHPSESSID – съдържа само позоваване на сесия, съхранена на уеб сървъра. В браузъра на потребителя не се съхранява информация и тази „бисквитка“ може да се използва само в текущата сесия.
• Бисквитки, използвани за събиране на статистически данни с цел извършване на анализ, за което използваме Google Анализ. Относно бисквитките, които генерира Google Анализ може да се информирате от: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=en .
Чрез съответна настройка на Вашия браузер, може винаги да изключите както нашите бисквитки, така и бисквитките на трети страни. В този случай е възможно да загубите част от функционалността на някои от услугите в нашия сайт.
В случай, че ползвате линк, който Ви препраща в друг сайт, той ще има собствени бисквитки и политика за сигурност, над които ние нямаме контрол.

 • Използваме само необходимите „бисквитки“ за изпълнение и подобряване работата ни 
 • Нашите доставчици на услуги от трети страни също използват „бисквитки“, които контролират 
 • Можете да изключите „бисквитките“ по Ваше желание от браузъра си, но може да загубите част функционалността на сайта ни…

Как пазим данните?


Имаме физически, електронни и управленски процедури, за да защитим и да осигурим информацията, която събираме. За повече информация относно усилията ни да гарантираме, че данните ви се съхраняват по сигурен начин, ние сме изработили и спазваме Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни, които са част от нашата Политика за защита на данните.

Моля имайте в предвид:

 • Предоставяте лични данни на свой собствен риск: за съжаление никой не може да гарантира 100% сигурност на предаването на данни, но ние сме свели всички рискове до минимум.
 • Ако смятате, че поверителността Ви е нарушена, моля, свържете се незабавно с нас на адрес: privacy@gis04.com

Къде пазим данните?


Личните данни, които събираме, се обработват в офиса ни в офиса в гр. Плевен и се пазят в криптиран вид  на Microsoft Server и във всички съоръжения за обработка на данни, управлявани от третите лица, посочени по-долу.

Предоставяйки Вашите лични данни, Вие приемате това прехвърляне, съхранение или обработка от нас. Ако прехвърлим или съхраняваме информацията Ви извън ЕИП по този начин, ще предприемем стъпки, за да гарантираме, че Вашите права за поверителност ще продължат да бъдат защитени, както е посочено в тази Декларация за поверителност.

Моля имайте в предвид:

 • Предоставяте лични данни на свой собствен риск: за съжаление никой не може да гарантира 100% сигурност на предаването на данни, но ние сме свели всички рискове до минимум.
 • Ако смятате, че поверителността Ви е нарушена, моля, свържете се незабавно с нас на адрес: privacy@gis04.com

Колко дълго ги пазим?


ГИС-04 ЕООД пази информация за Вас и съответно Ваши лични данни само доколкото е необходимо за законно определения срок от ЗЗД. В повечето случаи, този срок с поред нормативната уредба и закона е 5г. от датата на сключване на договора за покупко-продажба. След изтичането на този срок, Вашите лични данни се унищожават в съответствие с приетата от нас Процедура за съхранение и унищожаване. Данните от Видеонаблюдение се пазят за срок от 14 дни.

Запознайте се с правата си!


Ние уважаваме нашите клиенти! Именно затова смятаме, че освен правото да купуват от нас, имат други определени права в отношенията си с нас! Нашите клиенти имат дефинирани права по отношение на обработването на данни, както и на данните, които се записват за тях съгласно ОРЗД. Те се състоят от:

 • Достъп до информацията, която имаме за Вас или Право на информация  и достъп
 • Право да искате коригиране / поправяне  на Вашата информация
 • Отмяна на маркетингови съобщения 
 • Искате само определена услуга? – Имате правото да се ограничи обработката на данните Ви
 • Искате да бъдете забравени от нас? Имате правото да бъдете „забравен“ 
 • Искате да се оплачете от нас? Имате право на възражение и можете да се обърнете към КЗЛД

Всяко от тези права е подкрепено от подходящи процедури, разработени и установени в рамките на защитата на личните данни от ГИС-04 ЕООД , които позволяват да се предприемат необходимите действия в сроковете, посочени в ОРЗД,.

Всеки наш клиент, чиито данни ние обработваме, може :

 • Да отправя искания за потвърждаване дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните, както и информация кои са получателите на тези данни.
 • Да поиска копие от своите лични данни от администратора;
 • Да иска от администратора коригиране на лични данни, когато те са неточни, както и когато не са вече актуални;
 • Да изиска от администратора изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Да иска от администратора ограничаване на обработването на лични данни като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани;
 • Да направи възражение срещу обработване на негови лични данни;
 • Да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за целите на директния маркетинг.
 • Да се обърне с жалба до надзорен орган ако смята, че някоя от разпоредбите на ОРЗД е нарушена;
 • Да поиска и да му бъдат предоставени личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 • Да оттегли съгласието си за обработката на личните данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • Да не е обект на автоматизирано взети решения, които да го засягат в значителна степен, без възможност за човешка намеса;
 • Да се противопостави на автоматизирано профилиране, което се случва без негово съгласие;

ГИС-04 ЕООД осигурява условия, които да гарантират упражняването на  тези права от субекта на данни:

 • Вие както и всички наши клиенти можете да отправите Вашите искания към нас и ние от  ГИС-04 ЕООД  ви гарантираме, че отговора на Вашето искане ще бъде разгледано и ще получите отговор в законоустановения  срок, който е и съгласуван с изискванията на Общия регламент.
 • Клиентите имат право да подават жалби до ГИС-04 ЕООД, свързани с обработването на личните им данни, обработването на искане от субекта на данни и обжалване от страна на субекта на данни, относно начина на обработване на жалбите.

Данни за трети страни!


ГИС-04 ЕООД не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя никакви Ваши лични данни по смисъла на GDPR с други лица или фирми и организации, или с несвързани компании, освен когато това се налага, за да ви предоставим заявени от вас продукти и/или услуги и когато вие сте предоставили вашето изрично желание, или в някой от следните случаи:

Информацията се предоставя на доверени партньори, които работят по възлагане от страна на ГИС-04 ЕООД въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, само във Ваш интерес или за да има възможност ГИС-04 ЕООД да подобри обслужването на клиентите си. Въпреки това тези компании нямат правото самостоятелно да споделят тази информация. Тези компании са, без изброяването да е изчерпателно:

 • Facebook  ;
 • Google  ;
 • Twitter  ;
 • Cloudflare ;
 • Instagram ;
 • Pinterest.
 • ЕКОНТ ЕКСПРЕС
 • Спииди и др.

Онлайн декларация за поверителност!


Какво са лични данни?

Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като:

„Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;“.

Защо ГИС-04 ЕООД събира и съхранява лични данни?

Нормативното основание за събиране на лични данни е изпълнение на договор по ЗЗД

За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, ГИС-04 ЕООД ще поиска от Вас допълнително съгласие, ако фирмата смята да промени маркетинговата си стратегия.

Как използвате моите лични данни?

Вашите лични данни се използват за:

 • Изпълнение на целите по договора за закупуване на избрания продукт.
 • За доставка, когато е заявена от Вас
 • За комуникация с Вас, когато е във Ваш интерес.
 • Подобряване на обслужването и пр.

Съгласно Закона за защита на личните данни ние можем да използваме Вашите данни само по определени причини и където имаме правно основание за това.  Ето причините, поради които обработваме вашите данни:

 • Осъществяване на договор за закипуване на продукт (съгласно ЗЗД и ЗЕТ)
 • Правим сайта по-удобен – Управлявайте поръчките и заявките си, вход и удостоверяване чрез парола, запаметявайки си настройките приключвате поръчките си бързо, лесно и удобно, избирате най-подходящия начин за плащания, можете да избирате начините на доставка и обратно предаване.
 • За персонализирана поддръжка – Тестване на функции, взаимодействие с платформи за обратна връзка и въпросници, управление на целевите страници, оптимизиране на трафика и анализ и изследване на данни.
 • Отчитаме интереси и запитвания и за подобряване на комуникацията –  Стараем се да бъдем колкото се може по-близо до клиентите си, чрез комуникация по телефон или електронна поща, включително и за отстраняване на възникнали проблеми.
 • Стараем се да предложим най-доброто за Вас и постоянно подобряваме обслужването – Уведомявайки Ви за всякакви промени в цени на нашита продукти, решаване на проблеми които биха могли да възникнат от чисто техническо естество. 
 • Маркетингови цели (само с вашето изрично съгласие) – Ако сте съгласни, ние ще Ви изпращаме имейли и/или съобщения за нови продукти или предстоящи и действащи промоции.

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

Ние няма да продаваме Вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага. В същото време обаче ГИС-04 ЕООД  може да предаде Вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас. Такива се явяват: Куриерска фирма ЕКОНТ ЕКСПРЕС, Счетоводна къща,  с която имаме договорни отношения в областта на защита на личните данни на клиентите на ГИС-04 ЕООД и без които е невъзможно да получите Вашата поръчка. Всички трети страни, които могат да получат данните Ви, са задължени да пазят Вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълнение на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване  в съответствие процедурите, изградени от ГИС-04 ЕООД  .

Получатели на Вашите данни могат да бъдат и държавни органи, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?

ГИС-04 ЕООД  ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от Вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които са събрани и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на Вашите данни от нерегламентиран достъп.

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

ГИС-04 ЕООД по Ваше искане е длъжен да Ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

В случай, че имаме Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 • Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват Вашите данни.
 • Данни за контакт на Отговорник по защита на данните.
 • Целите на обработването;
 • Правното основание за обработката;
 • Съответните категории лични данни, които се обработват;
 • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
 • Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;
 • Ако обработката се основава на законните интереси на ГИС-04 ЕООД  или на трета страна, информация за тези интереси.
 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
 • Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
 • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • Подробности за правото Ви на жалба до надзорен орган;
 • Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.
 • Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас.
 • Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика на тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

Как да получа достъп до моите данни, които се обработват?

Необходимо е да попълните искане за достъп, което можете да намерите  и изтеглите от ТУК (GDPR_FORM_02) или да отправите искане на посочените контактни данни на ГИС-04 ЕООД, или директно да се свържете с Управителя на фирмата. Моля свалете формата и я попълнете, свържете се с нас на телефон (+359) 064 / 850 388, за да си уговорите среща с отговорното лице по защита на данните в ГИС-04 ЕООД. Донесете на място лично и представете Вашето искане.

ВАЖНО!!! За да удостоверите Вашата самоличност е необходимо да се легитимирате с валиден Документ за самоличност – Лична карта.

Местоположение:

Държава: България

гр. Плевен 5800, ж.к. СТОРГОЗИЯ – 30, Руски технически център

Телефон:

 • (+359) 064 / 850 388

Ел. поща: privacy@gis04.com

Интернет страница: www.gis04.com

Лице за контакт: Г.Петков